Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 “Basicly”: De besloten vennootschap die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder het KvK-nummer 71891641, en is gevestigd te Groningen.

1.2 “Wederpartij”: onder wederpartij wordt verstaan de partij waar Basicly een overeenkomst mee sluit. Dit kunnen zowel onderwijsinstellingen zijn als individuele leerkrachten.

1.3 “Overeenkomst”: Iedere afspraak die tot stand komt tussen Basicly en de Wederpartij. Hieronder vallen in ieder geval de elektronische diensten via de website van Basicly worden aangeboden, alsmede de trainingen die Basicly aanbiedt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten die tussen Basicly en haar Wederpartij tot stand komen of zijn gekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet wordt overeengekomen tussen Basicly en de Wederpartij.

 

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij een Basicly Free of Basicly Premium account aanmaakt op de website, dan wel doordat Basicly een door de Wederpartij ondertekende offerte heeft ontvangen. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.2. De Overeenkomst wordt voor de duur van een jaar aangegaan.

3.3 Indien de Wederpartij een onderwijsinstelling is in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs en de in lid 2 bedoelde termijn is afgelopen wordt de overeenkomst steeds met de duur van één jaar verlengd.

3.4 Indien de Overeenkomst wordt verlengd conform lid 3 zijn partijen gerechtigd om de Overeenkomst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk op te zeggen. De Overeenkomst eindigt dan met het verstrijken van de laatste verlenging.

 

Artikel 4. Verplichtingen Basicly

4.1 Basicly zal zich inspannen om het online platform ter beschikking te stellen aan Wederpartij. Basicly garandeert niet dat het online platform te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

4.2 Basicly behoudt zich het recht voor om:

4.2a Het online platform onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;

4.2b onaangekondigd onderdelen van het online platform aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Aanbieder garandeert niet dat het online platform vrij is van fouten of gebreken of dat het online platform actueel, compleet of accuraat is.

4.3 Bepaalde onderdelen van het materiaal zoals bijvoorbeeld hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen of bestanden leiden naar door derden beheerde, externe websites. Basicly is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De privacy verklaring van Basicly is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

4.4 Basicly behoudt zich het recht voor om het gedrag van Wederpartij te monitoren.

4.5 Basicly zal leerlingen die het online platform gebruiken nooit benaderen voor commerciële doeleinden, noch zal Basicly informatie over leerlingen doen toekomen aan derde partijen.

 

Artikel 5. Fair Use

5.1 Basicly werkt met licenties als toegang tot het platform. Een licentie staat voor één gebruiker die met inlogcodes toegang heeft tot het platform. Een gebruiker heeft het recht om maximaal twee klassen aan te maken wat gebaseerd is op het gemiddelde gebruik van één leerkracht.

5.2 Wanneer een gebruiker meer dan twee klassen per licentie aanmaakt krijgt hij een waarschuwing. Een gebruiker kan vervolgens zelf meer licenties aanschaffen. Bij het te lang overschrijden van het maximaal aantal toegestane klassen per licentie kan Basicly de laatste aangemaakte klassen verwijderen.

 

Artikel 6. Termijnen en uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Basicly derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Basicly dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

6.2 Indien Basicly gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Basicly ter beschikking heeft gesteld.

6.3 Basicly heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 7. Ontbinding en tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst

7.1 Basicly is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die meebrengen dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, Basicly in overmacht verkeert of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Basicly kan worden gevergd. Basicly is in deze gevallen niet schadeplichtig.

7.2 In geval van liquidatie, surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, is Basicly bevoegd om de Overeenkomst terstond en met directe ingang te beëindigen.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Basicly is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Basicly ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

8.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Wederpartij het recht zijn/haar overeenkomst te beëindigen zonder dat Basicly tot restitutie van eventueel betaalde vergoedingen, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

 

Artikel 9. Betaling en incassokosten

9.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Alleen voor facturen verstuurd tussen 1 juli en 15 augustus bedraagt deze termijn 60 dagen.

9.2 Ieder beroep op opschorting of verrekening door de Wederpartij is uitgesloten. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting derhalve niet op.

9.3 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis de Wet normering buitengerechtelijke kosten en de daarop gebaseerde besluiten.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Basicly is niet aansprakelijk voor schade aan zaken en/of personen jegens de Wederpartij of jegens werknemers of leerlingen van de Wederpartij, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Basicly. Basicly is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

10.2 De aansprakelijkheid van Basicly is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de Wederpartij in de maand waarin de schade is ontstaan aan Basicly was verschuldigd of indien Basicly voor de betreffende schade is verzekerd tot het bedrag dat de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert.

 

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Basicly verklaart en garandeert dat zij de inhoud van het materiaal op het online platform zelf heeft laten opstellen en dat deze oorspronkelijk zijn. Het materiaal maakt geen inbreuk op de auteursrechten van derden. Basicly vrijwaart de Onderwijsinstelling tegen alle eventuele aanspraken dienaangaande voortvloeiend uit door Basicly beweerdelijk gepleegde inbreuken op het auteursrecht van derden. Indien een Onderwijsinstelling door een derde wordt aangesproken omtrent een auteursrechtinbreuk, zal zij Basicly hierover direct informeren.

11.2 De Onderwijsinstelling zal op geen enkele wijze de software van het Basicly-platform (proberen te) veranderen, anderen daar toegang toe verlenen of inzage in geven of op een andere manier inbreuk maken op de (auteurs)rechten van Basicly.

 

Artikel 12. Wijzigen van de Algemene Voorwaarden

12.1 Basicly behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van een reeds gesloten Overeenkomst met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen Basicly en de Wederpartij in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.

13.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

 

Groningen, februari 2022