Privacyverklaring

Basicly is een dienstverlener op het gebied van Digitale Geletterdheid en helpt het basis- en voortgezet onderwijs bij de implementatie van Digitale Geletterdheid. Basicly wil de kwaliteit van het basis- en voorgezet onderwijs verbeteren door een digitaal onderwijsplatform met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor elke leerkracht én leerling. Basicly biedt haar diensten aan via scholen, maar ook rechtstreeks aan individuele leerkrachten. In deze privacyverklaring laten wij zien hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Basicly voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Wie zijn wij?

Digital Literacy BV (handelsnaam: Basicly)
Helperpark 278-6
9723 ZA Groningen
Nederland
050-2113647
info@basicly.co

 

2. Welke gegevens verzamelen we?

Om onze diensten aan te kunnen bieden en de overeenkomst uit te voeren verwerken wij persoonsgegevens. Afhankelijk van welke dienst wordt afgenomen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Klas
 • E-mailadres
 • Factuurgegevens

 

3. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Het beschermen van persoonsgegevens en het vertrouwen van haar gebruikers acht Basicly van groot belang. Basicly respecteert ieders privacy en beschermt die privacy met geavanceerde technieken, een strikt beleid en duidelijke overeenkomsten waarin is vastgelegd hoe er met gegevens wordt omgegaan. Denk hierbij aan fysieke toegangsbeveiliging en regels omtrent geheimhouding.

 

4. Aan wie worden de gegevens verstrekt?

Basicly verstrekt of verkoopt de gegevens die zij verwerkt nooit aan derden, tenzij Basicly hiertoe wettelijk is verplicht of wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, kunnen wij dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Deze verwerkers verwerken uw gegevens niet voor eigen doeleinden, maar uitsluitend in opdracht van Basicly.

 

5. Worden er gegevens doorgegeven aan derde landen?

Basicly maakt geen gebruik van de diensten van partijen buiten de EER.

 

6. Welke rechten heb je als het gaat om jouw persoonsgegevens?

Een ieder van wie Basicly persoonsgegevens verwerkt, heeft op grond van de wet een aantal rechten. Indien u een van onderstaande rechten inroept, dan zal Basicly ervoor zorgen dat uw verzoek binnen een maand wordt behandeld. Mocht de beantwoording onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover informeren. Bij Basicly heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie en inzage:
  U heeft het recht op informatie en inzage van de gegevens die Basicly van u verwerkt. Bij een informatie- of inzageverzoek zullen wij u een overzicht overhandigen van de gegevens die wij van u verwerken inclusief de doeleinden.
 • Recht op correctie en rectificatie:
  Mocht blijken dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn dan zal Basicly ervoor zorgen dat uw rechten worden gecorrigeerd en aangepast. Daarnaast kunt u gegevens die niet (langer) correct zijn uiteraard ook laten verwijderen.
 • Recht op gegevenswissing:
  Uiteraard heeft u ook het recht om aan te geven dat de gegevens die Basicly van u heeft, moeten worden verwijderd. Basicly zal uw gegevens verwijderen, tenzij wij de gegevens nodig hebben voor bijvoorbeeld financiële wettelijke verplichtingen of om te kunnen voldoen aan een verzoek tot blokkering van uw gegevens.
 • Recht van bezwaar:
  Indien u door Basicly in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten of diensten, dan kunt u dit kenbaar maken. Basicly zal uw gegevens dan blokkeren voor toekomstige direct marketing activiteiten, zodat u niet meer door Basicly wordt benaderd.
 • Recht van dataportabiliteit:
  Wanneer u uw gegevens naar een andere organisatie wenst over te dragen, dan kunt u uw recht op dataportabiliteit inroepen. Wij zullen de gegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op grond van de met u gesloten overeenkomst, aan u verstrekken in een gangbaar bestandsformaat (zoals xls- of csv-bestand). Na verzending van het bestand, kunt u de gegevens overdragen aan een andere organisatie.

 

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te versturen met daarin de vermelding welk recht u wenst in te roepen aan info@basicly.co .

Indien u van mening bent dat Basicly in strijd handelt met dit privacyverklaring of geldende wetgeving of onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijd een klacht bij ons indienen via info@basicly.co . Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houden wij ook rekening met wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de termijn zullen je gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, op een zodanige manier dat je persoonsgegevens niet langer meer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Basicly hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens onder andere de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens; maximaal 4 weken na afhandeling van een sollicitatie of verzoek tot informatie. Voor klanten geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar na afloop van de overeenkomst.
 • Financiële gegevens; maximaal 7 jaar in verband met fiscale bewaartermijn.

 

8. Vragen

Indien u na het lezen van het privacybeleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Basicly via info@basicly.co of via 050 – 2113647.

 

9. Wijzigingen

Basicly behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacybeleid zal Basicly tevens kenbaar maken via de website en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

 

Groningen, februari 2022